Πρόγραμμα

Τετάρτη 5 Ιουνίου


9:30– 10.00       Εγγραφές

10.00– 10.30     Καλωσόρισμα, Συνοπτική παρουσίαση της προόδου του έργου (Λ. Περιβολιώτης ΕΛΚΕΘΕ)

Μέρος Α’ – Η θαλάσσια συνιστώσα του έργου – Επιμέρους παρουσιάσεις προόδου των υποέργων

10.30 – 10.55  Συντήρηση, Αναβάθμιση και επέκταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης των Θαλασσών (Υποέργα 1, 2)

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ (Λ. Περιβολιώτης)

10.55 – 11.20  Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιολόγηση Συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ (Υποέργα 10,11)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της θάλασσας (Β. Ζερβάκης)

11.20– 11.50   Διάλειμμα - Καφές

11:50 – 12:15 Συντήρηση και Αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Υποέργο 12)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Π. Κατσαφάδος)

12:15 – 12:40  Παρακολούθηση Παράκτιας Ζώνης - Εφαρμογή και αναβάθμιση σχετικών μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και πολιτικών διαχείρισης (Υποέργο 13)

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας (Μ. Δασενάκης)

12:40 – 13:15 Μελέτη σύγχρονης πειραματικής δεξαμενής εφαρμογών θαλάσσιας τεχνολογίας, πλωτών κατασκευών, πλοίων και υποθαλάσσιων συστημάτων και οχημάτων (Υποέργο 14)

Τμήμα Ναυπηγών, ΕΜΠ

13:15 -14:15 Γεύμα

Μέρος B’ – Η συνιστώσα των εσωτερικών υδάτων – Επιμέρους παρουσιάσεις προόδου των υποέργων

14:15– 14.40  Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net)  (Υποέργο 14)

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης)

14.40 – 15.05  Ανάπτυξη και συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (Υποέργο 1)

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ (Η. Δημητρίου)

15:05 – 15:30 Υδρο-Τηλεμετρικά Δίκτυα Επιφανειακών Υδάτων: οργανομετρία, έξυπνες τεχνολογίες, εγκατάσταση και λειτουργία (Υποέργο 15)

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Κ. Μάζη)

15.30 – 16.10 Διάλλειμα - Καφές

16:10 – 16:35 Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων – Συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων (Υποέργο 16)

Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Νικόλαος Μαλάμος)

16:35 – 17:00 Υδροαποθευτική Υποδομή–Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές (Υποέργο 17)

Ερευητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Δ. Καλογεράς)


Πέμπτη 6 Ιουνίου


Μέρος Γ’ Λειτουργία – Διαχείριση της υποδομής – Συζήτηση με την συμμετοχή όλων των φορέων

  • Πολιτική πρόσβασης των χρηστών (Access policy) – Παρουσίαση κειμένου των κανόνων προσβασιμότητας στους κόμβους της υποδομής (Γ. Πετυχάκης)
  • Σχήμα Διακυβέρνησης (Governance) της Υποδομής (Γ. Κορρές)
  • Δράσεις Δημοσιότητας και προώθηση της υποδομής - Συντονισμός δράσεων (Λ. Περιβολιώτης)

13:30 -14:30 Γεύμα

14:30 Συνέχεια της συζήτησης

 

Πρόσβαση