Πρόγραμμα


Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 


9:30– 10.00   Εγγραφές  

10.00– 10.30   Καλωσόρισμα, Συνοπτική παρουσίαση του έργου (Β. Λυκούσης, Λ. Περιβολιώτης ΕΛΚΕΘΕ) 

 

Μέρος Α’ – Η θαλάσσια συνιστώσα του έργου 

10.30 - 11.15   Συντήρηση, Αναβάθμιση και επέκταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης των Θαλασσών (Υποέργα 1, 2)  

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ (Λ. Περιβολιώτης) 

11.15– 11.45   Διάλειμμα - Καφές 

11.45 – 12.30  Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιολόγηση Συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της θάλασσας (Β. Ζερβάκης) 
 
12:30 – 13:00 Συντήρηση και Αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Π. Κατσαφάδος)  

13:00 – 13:30  Παρακολούθηση Παράκτιας Ζώνης - Εφαρμογή και αναβάθμιση σχετικών μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και πολιτικών διαχείρισης 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας (Μ. Δασενάκης)  

13:30 -14:30 Γεύμα 

14:30 – 15:00 Μελέτη σύγχρονης πειραματικής δεξαμενής εφαρμογών θαλάσσιας τεχνολογίας, πλωτών κατασκευών, πλοίων και υποθαλάσσιων συστημάτων και οχημάτων 

Τμήμα Ναυπηγών, ΕΜΠ 

 
 
Μέρος B’ – Η συνιστώσα των εσωτερικών υδάτων 

15:00 – 15.45  Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net)  

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης) 

15.45 – 16.15 Διάλλειμα - Καφές 

16.15 – 17.00  Ανάπτυξη και συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ (Η. Δημητρίου) 

17:00 – 17:30 Υδρο-Τηλεμετρικά Δίκτυα Επιφανειακών Υδάτων: οργανομετρία, έξυπνες τεχνολογίες, εγκατάσταση και λειτουργία 

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

 


Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου


Μέρος B’ – Η συνιστώσα των εσωτερικών υδάτων (συνέχεια) 

10:00 – 10:30 Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων – Συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου 

10:30 – 11:00 Υδροαποθευτική Υποδομή–Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 

 

Μέρος Γ’ Λειτουργία – Διαχείριση της υποδομής – Συζήτηση με την συμμετοχή όλων των φορέων

  • Δομή Σχήματος Διακυβέρνησης (Governance) της Υποδομής (Γ. Κορρές)
  • Πολιτική πρόσβασης των χρηστών (Access policy) (Γ. Πετυχάκης)
  • Συντονισμός δράσεων – Επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή (Λ.Περιβολιώτης)
  • Δράσεις Δημοσιότητας και προώθηση της υποδομής 

13:30 -14:30 Γεύμα 

14:30 Συνέχεια της συζήτησης